STONESEAL


RYCHLESCHNOUCÍ BARVA

NA BETONOVÉ PODKLADY


STONESEAL je rychleschnoucí barva na betonové podklady pro venkovní i nitřní použití. Může sloužit i k nátěrům betonových podkladů s běžným provozem (např. sklepy, garáže, sklady). Díky syntetickému vosku, který je v barvě obsažen, je konečný nátěr neklouzavý a odpovídá normám na běžné použití barvy na podlahu.

Barva STONESEAL dokonale chrání betonové podklady před působením povětrnostních vlivů, čímž výrazně prodlužuje živostnost betonového podkladu. Dodává se ve dvou základních barevných odstínech.


Složení: Směs plniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv a syntetických vosků vč. biocidního prostředku. Neobsahuje formaldehyd ani těžké páry.

Barvy: vyrábí se v bílé a světle šedé variantě, v šedé jsou použity oxidy železa, bělost je dána titanovou bělobou. Bílá varianta je tónovatelná běžnými tónovacími pastami nebo pigmenty. Maximálně však do objemu 20%, pak není zaručena kvalita otěruvzdornosti výrobku.

Balení: 4, 8 a 25 litrů


Vlastnosti výrobku Technická dokumentace

Návod k použití

Penetrace: jako penetrační nátěr použijteHloubkovou penetraci nebo barvu STONESEAL™, kterou rozřeďte cca 20% čisté vodya naneste na předem upravený podklad, zbavený všech nečistot a prachu. Provedení impregnačního nátěru sjednotí nasákavost materiálů a zvýší přídržnost dalších nátěrů.

Nátěr: 1–2x nátěr barvou STONESEAL™ rozředěnou max. 10% vody (podle způsobu nanášení) s intervalem mezi nátěry min. 2 hodiny. STONESEAL se nanáší štyětcem, válečkem i stříkáním při teplotách podkladu větší než +5°C. Dostatečná tloušťka nátěrového systému musí odpovídat spotřebě: 0,20 – 0,30 kg/m2... 3 vrstvy (1x podklad, 2x vrchní nátěr).

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku:

Skupenství (20°C): Kapalné
Bod tání (°C): 0–5°C
Bod varu (°C): <105
Bod vzplanutí (°C): Nehořlavý
Hořlavost: Nehořlavý
pH: 8–9
Zápach (vůně): Téměř bez zápachu
Hustota (g/cm3: 1,5 (20°C)
Rozpustnost ve vodě (g/l): Mísitelný
Tenze par: Neuvádí se
Viskozita: Mírně tixotropní
Výbušnost (v % obj.): Nevýbušný

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí
P273
Zabraňte úniku do životního prostředí
P280
Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle
P301 + P330 + P331
Při požití vypláchnout ústa vodou. V žádném případě nevyvolat zvracení.
P305
Při zasažení očí několik minut vyplachujte opatrně vodou

Hledáte prodejce Stonesealu?

Kontaktujte nás!

Pro oblast Čechy volejte:

+420 605 258 034

+420 603 814 953 (Středočeský kraj)

+420 605 258 040 (Praha)

Pro oblast Morava a Slezsko volejte:

+420 603 288 997

+420 603 282 870

+420 603 874 207